Kolleezje Ljouwert sjocht gjin tûkelteammen mear foar WTC-gebiet


It kolleezje hat alle sjenswizen fan ferskate partijen troch west en is derfan oertsjûge dat it bestimmingsplan helber en juridysk goed ûnderlein is. Lês mear ... Lees verder

Bron: Omrop Fryslân
Tags:
Geplaatst: 18 jun 2019 - 20:40